Slovensko podobné školiace mediálne centrum nemá, preto bude toto unikátom.Exkurzie žiakov do HD štúdia na Skladovej a súťaže s témou mediálnech výchovy, do ktorých sa školy v minulosti zapojili potvrdili, že s mladými ľuďmi nadšením pre médiá sa oplatí pracovať.

Mediálne centrum na Skladovej
Stredoškoláci zo Šale absolvovali exkurziu v štúdiách FMK. Zdroj: facebook.com/FMK TV

„V rokoch 2014 až 2016 sme organizovali súťaž Najlepšie príklady dobrej praxe výučby mediálnej výchovy na základných a stredných školách. Učitelia nám posielali vlastné príklady vyučovacích hodín mediálnej výchovy a ich analýza ukázala, že síce vo veľkej miere realizujú praktické projekty, no odborná a technická stránka výsledných žiackych produktov nie je vždy na vysokej úrovni,“ vysvetľuje problém a zároveň hlavný podnet pre vznik Školiaceho mediálneho centra (ďalej len ŠMC) doktorka Viera Kačinová. 

Odborná a technická stránka žiackych produktov nie je na vysokej úrovni.

Z iniciatívy katedry a v spolupráci s IMEC-om (Centrum mediálnej gramotsnoti, pozn. red.) teda vznikol projekt KEGA s názvom Materiálno-didaktická podpora výučby mediálnej výchovy prostredníctvom školiaceho mediálneho strediska na FMK UCM. Schválilo ho MŠ SR a s prípravami potrvá od apríla 2018 do decembra 2020.

KEGA je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú podporu projektov v oblasti školstva, pedagogiky a umenia iniciovaných verejnými vysokými školami alebo Ministerstvom školstva v stanovených tematických oblastiach.

Štart projektu

Väčšia propagácia bude spustená od januára 2019 prostredníctvom stránky mediálnej výchovy, mailingu školám, Učiteľských novín a iných médií.

Výber potenciálnych uchádzačov už začal. Cenou pre vybraných účastníkov 3. ročníka súťaže Najlepšie príklady dobrej praxe výučby MV na základných a stredných školách je možnosť zdarma sa zúčastniť pripravovaného dvojročného vzdelávacieho programu v dvoch podobách:

  • jednodňové kurzy pre žiakov v priestoroch digitálnych štúdií a e-learningového kurzu v rámci 15 lekcií,
  • školenie pre pedagógov prostredníctvom dvojdňového semináru.

Súťaž trvá do 15. 12. 2018.

Mediálne centrum FMK
Víťazi minuloročnej mediálnej súťaže vyhrali deň v priestoroch FMK. Zdroj: facebook.com/FMK UCM

Prvá aktivita, prezenčné vzdelávacie kurzy, sú naplánované na máj – september 2019.

Počty triednych kolektívov a pedagógov budú upresnené na základe prejaveného záujmu. Oslovení budú prvotne tí, ktorí sa zapoja do spomínanej súťaže a ďalší do konca apríla 2019.

Školenia

Kačinová hovorí o obsahu kurzov: „Obsahom školení budú vybrané oblasti učenia sa o médiách, najmä príprava, tvorba a zverejnenie vlastného mediálneho obsahu v tlačovej auditívnej, audiovizuálnej a multimediálnej podobe. Kurzy budú rozvíjať praktické zručnosti žiakov a ich hodnotiace a kritické myslenie.“

FMK v rámci projektu sprístupní svoje priestory, materiálne a technické vybavenie a tiež fakultné médiá, pričom školenia budú prebiehať tak, aby sa nenarušila výučba na univerzite.

Jedna zo študentiek FMK dokonca vytvorila Učebné texty Mediálna výchova pre 5.-9. ročník ZŠ prístupné na stránke medialnavychova.sk.

Študenti odborov aplikované mediálne šúdiá a masmediálna komunikácia, ktorí prejdú výberom, sa môžu stať školiteľmi účastníkov v rámci absolvovania povinnej praxe. Zároveň sa do školiacej činnosti môžu zapojiť aj ďalší vybraní študenti a pedagógovia, ktorí sa v projekte angažujú.

Ak máš aj ty záujem školiť, prihlás sa u členov Katedry mediálnej výchovy.

Podpora centra

„Aktuálne na úrovni štátneho či súkromného sektoru absentuje podpora v tomto smere. Slovensko, žiaľ, nie je Nemecko, kde sa nachádza asi 600 vzdelávacích miest v oblasti médií a mediálnych centier. Naše školy majú síce záujem o kvalitnú výučbu mediálnej výchovy, no mnohým na to chýbajú materiálne alebo didaktické prostriedky,“ hovorí doktorka Kačinová.

Školy majú záujem o mediálnu výchovu, no mnohým chýbajú prostriedky.

Aj preto sa ŠMC FMK pokúsi práve takýmto záujemcom zabezpečiť podmienky na rozvoj v mediálnej oblasti.

Pilotný projekt bude hradený z grantovej podpory KEGA. Nasledujúce projekty z iných grantov, z poplatkov účastníkov vzdelávacích kurzov a objednávateľov služieb ŠMC.

Podpora fakulty pozostáva najmä z materiálno-technického zabezpečenia a lektorskej činnosti našich pedagógov a študentov.

ŠMC bude organizovať školenia aj mimo priestorov univerzity. Zdroj: fmk.sk

ŠMC poskytne aj vzdelávacie kurzy v externom prostredí. Lektori vycestujú do škôl, ktoré si túto službu zaplatia a budú vyučovať priamo v ich priestoroch.

„Projekt by mohol zvýšiť prestíž FMK UCM v danej oblasti, mal by jej priniesť nových študentov, čo sa už na základe podobných projektov stalo. V pprípade, že bude úspešný, aj ďalšie materiálne zdroje,“ vyzdvihla prínosy projektu pre fakultu doktorka Kačinová.

Nápad vytvoriť ŠMC vznikol na Katedre mediálnej výchovy FMK UCM v rámci IMEC-u. Diskusie medzi členmi katedry viedli k názoru, že takýto projekt je na Slovensku potrebný. Školiace mediálne centrum je inšpirované inštitúciami v Nemecku, Anglicku a USA, ktoré väčšinou fungujú samostatne alebo len v spolupráci s vysokými školami, teda nie priamo na univerzite. Preto je centrum v Trnave nielen slovenským unikátom.