Skupina Adecco Group, ktorá poskytuje personálne služby, zverejnila prieskum zameraný na očakávania mladých ľudí, ktorí práve vstupujú na trh práce.Jeho výsledky ukázali, že prevláda optimizmus a 77 % mladých dospelých verí, že si nájdu prácu do roka po skončení školy. Skupina Adecco Group realizovala globálny prieskum na vzorke 9572 ľudí vo veku 18-30 rokov z 13 krajín sveta s cieľom porozumieť ich očakávaniam v pracovnom svete a posúdiť, či si uvedomujú, aké zručnosti od nich trh práce očakáva.

Najväčší optimizmus prevláda u mladých zo Švajčiarska (89,66 %), za nimi nasledujú Američania (84,38 %), naopak, najmenej optimizmu majú mladí Španieli (57,84 %), čo je pochopiteľné vzhľadom na to, že miera zamestnanosti mladých je v ich krajine na úrovni 45,8 %. Takmer tri štvrtiny (73,08 %) opýtaných si myslí, že majú tie správne zručnosti pre svoju budúcu prácu. V tomto ohľade si najviac veria Nemci (89,11 %), zatiaľ čo Japonci disponujú najnižším sebavedomím (31,54 %).

Na otázku, aké zručnosti sú podľa nich najrelevantnejšie pre ich budúcu prácu, mladí ľudia uvádzajú hlavne jazyky (56,68 %), praktické skúsenosti (53,70 %) a digitálne zručnosti (41,48 %). Viac ako dve tretiny (68,45 %) už vedia, čo je ich vysnívané zamestnanie. Pri otázke, čo potrebujú, aby ho získali, mladí ľudia na prvom mieste uvádzajú pracovnú skúsenosť. Ich plán s výhľadom na najbližších 10 rokov je v prvom rade dosiahnuť finančnú stabilitu, mať vysnívanú prácu a pracovať pre sociálne zodpovedného zamestnávateľa. 

Optimizmus respondentov môže vzhľadom na súčasné problémy zamestnávateľov pri získavaní vhodne kvalifikovaných mladých ľudí pôsobiť prekvapujúco, keďže s touto komplikáciou bojuje až 40 % z nich. Prieskum Adecco však demonštruje, že mladí ľudia idú správnym smerom a rozumejú tomu, na čo sa potrebujú sústrediť, aby získali zamestnanie, po akom túžia. V dnešnom svete neustálych zmien sa vzdelanie a tzv. tvrdé zručnosti (hard skills) stávajú zastaranými veľmi rýchlo. Z tohto dôvodu sú v pracovnom svete čoraz dôležitejšie tzv. jemné zručnosti (soft skills) ako kreativita, otvorenosť novým poznatkom a sociálna inteligencia.

Pre rozvoj jemných zručností je najdôležitejšia pracovná skúsenosť. Predchádzajúce prieskumy skupiny ukázali, že krajiny s etablovaným systémom pracovných školení, ako napríklad Švajčiarsko a Nemecko, sú obzvlášť úspešné pri zvládaní zamestnanosti mladých. Riešenia sú potrebné urgentne. Z krátkodobého hľadiska môže súkromný sektor podporovať mladých prostredníctvom konzultácií a stáží.

V strednodobom horizonte sú však nevyhnutné štrukturálne reformy, aby sa dosiahla reforma tradičných formálnych vzdelávacích systémov a ich integrácia s pracovnými schémami, ako sú stáže. Ako uviedol výkonný riaditeľ Adecco Group Alain Dehaze, zamestnanosť mladých je však našou spoločnou zodpovednosťou.

Zdroj: TASR