Hádžete doma všetok odpad – papier, sklo, plasty do jedného koša? Tak to žijete sto rokov za opicami. Ak aj naďalej chcete voľne dýchať, piť čistú vodu a nie ste stotožnení so skládkami za mestom, zmente svoj štýl a začnite triediť odpad. Veď je to predsa tak jednoduché!ako správne separovať
Zdroj: Paula Halasová

Aký je rozdiel medzi separáciou a recykláciou?  Separácia je triedenie odpadu do farebne odlíšených kontajnerov. Recyklácia je proces, pri kotorom vytvárame zo starého nové. Prečo recyklovať a triediť odpad?  Väčšina odpadu je znova prepracovateľná, recykláciou znižujete objem skleníkových plynov čím šetríte našu prírodu.

Ako správne separovať ? 

PAPIER 

papier je možné recyklovať 5 – 7krát

1 tona vytriedeného papiera = 17 ušetrených stromov

10 časopisov môžeme zmeniť v krabicu na TV

vyhadzovaním papiera v SR zničíme ročne 3000 ha lesa

z recyklovaného papiera sa vyrábajú napr. puzzle

pre papier sú určené modré zberné nádoby a vrecia

Čo sem patrí? 

reklamné letáky, zošity, kancelársky papier ( dávať pozor na kovové spony), noviny, časopisy, poskladané/roztrhané krabice a kartóny, papierové obaly

Čo nepatrí medzi papier? 

mokrý, mastný, znečistený, asfaltový, dechtový a voskový papier, plienky a hygienické potreby, väzbové obaly kníh, alobal, celofán

SKLO 

je hygienické, ekologicky významné a 100% recyklovateľné

5 vyseparovaných sklenených pohárov = váza na kvety

obaly zo skla možno opätovne použiť 15 – 75krát

na sklo sú určené zelené zberné nádoby

flaše a poháre musia byť vyprázdnené, zbavené plastových, či kovových krúžkov a vrchnákov. Nie je potrebné odstraňovať etikety.

Čo sem patrí? 

nevratné obaly zo skla od nápojov biele aj farebné, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy a všetky produkty označené týmto označením:

Čo sem nepatrí? 

keramika, porcelán, autosklo, zrkadlá, TV a počítačové obrazovky, sklenené obaly znečistené chemikáliami a olejmi, žiarivky, sklo s obsahom kovov, sklobetón, varné sklo, drôtené sklo

PLASTY

150 zozbieraných plastových fliaš = jeden koberec

najhoršie recyklovateľný materiál, ktorý najviac zaťažuje životné prostredie

rozklad v prírode trvá niekoľko desaťročí

sú pre ne určené žlté zberné nádoby, obaly musia byť vyprázdnené a stlačené

obaly sú označené v spodnej časti skratkami HD-PE, PE_HD, PE, PP, PET

Čo sem patrí? 

PET flaše od nápojov, farebné aj biele, čisté plastové obaly zo saponátov, šampónov, tekutých mydiel a pod, rast. olejov, potravín, destilovanej vody

Čo sem nepatrí? 

novodurové trubky, výrobky z PVC, obaly od nebezpečných látok ako motorových olejov, chemikálie, plasty s obsahom kovu, polystyrén, farby, linoleum, guma, molitan

KOVY

recyklácia jednej hliníkovej plechovky ušetrí elektrickú energiu potrebnú na chod počítača alebo TV počas troch hodín

zo 670 vyzbieraných hliníkových plechoviek može byť jeden bicykel

recykláciou hliníka sa ušetrí až 95% energie potrebnej na jeho výrobu z hliníkovej rudy – bauxitu

medzi najväčších znečisťovateľov životného prostredia patria práve hlinikárne

kovové obaly treba slačiť na čo najmenší rozmer ( napríklad plechovky)

sú pre ne určené červené zberné nádoby

Čo sem patrí?

kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, alobalové a hliníkové časti obalov – stahovacie časti z jogurtov, termixov, šalátov a paštét, hliníkové nádobky z čajových sviečok

Čo sem nepatrí? 

kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby z krémov a pást, obaly znečistené zvyškami potravín, voskom. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Veľké množstvo kovového odpadu je potrebné odniesť do zberní kovov alebo zberných dvorov.

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

pod pojmom komunálny odpad rozumieme odpad vyprodukovaný v domácnostiach, odpad zloženia a vlastností, ktorého pôvodcom sú právnické a fyzické osoby – podnikatelia.

za nakladanie s komunálnym odpadom je zodpovedná obec

do zbernej nádoby na komunálny odpad patrí všetok odpad, ktorý nemožno vytriediť

sú pre ne určené nádoby veľkosti 1100 L / 120 L / 240L

Čo sem nepatrí? 

nebezpečný odpad, elektrický a elektronický odpad, stavebný odpad, objemný odpad či bioodpad

BIOODPAD 

Biologicky rozložiteľný odpad tvorí až 40% komunálneho odpadu. Najlepším spôsobom ako sa zbaviť bioodpadu je kompostovanie.

Čo sem patrí? 

šupky, čajové vrecúška, ovocie, zelenina, odpad z verejnej zelene, lístie, tráva, záhradný odpad

Čo sem nepatrí? 

mäso, popol, stavebný odpad a pod.

Zopár rád ako správne triediť odpad

Tégliky od jogurtov patria do žltého kontajnera určeného na plasty, musia však byť bez zvyškov jedla;

Krabice z džúsov a mlieka vhadzujeme podľa pokynov obce do nádob na to určených. Pred vyhodením treba zmenšiť ich objem, napríklad zašliapnutím;

Použité hygienické potreby ( detské plienky, papierové vreckovky, obaly od zubnej pasty a pod.) patria do zmesového odpadu, pretože sú znečistené.

Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok ( motorové oleje, farby, riedidlá a. i.) nepatria do triedeného zberu. Je potrebné ich odniesť na zberný dvor;

Molitan v menšom množstve patrí do zmesového odpadu, vo väčšom množstve patrí na zberný dvor;

Polystyrén v malom množstve patrí do žltého kontajnera určeného na plasty. Ak je rozmerný, je nutné ho odniesť na zberný dvor

 

Zdroj: separovanyodpad.sk