Absolventi stredných škôl, ktorí neuspeli na prijímacích skúškach na vysoké školy, sa mohli do 31. júla prihlásiť na pomaturitné štúdium.To trvá podľa druhu šesť mesiacov až tri roky. „Pomaturitné štúdium sa organizuje na stredných odborných školách v záujme zvyšovania a prehlbovania kvalifikácie na výkon povolaní a pracovných činností,“ uviedlo pre TASR ministerstvo školstva. Určené je pre uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom vzdelávaní získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie.

Pomaturitné štúdium sa delí na viacero druhov. Zdokonaľovacie štúdium alebo inovačné štúdium trvá najmenej šesť mesiacov a žiaci si v ňom zdokonaľujú vedomosti a zručnosti v už absolvovanom študijnom odbore na strednej odbornej škole. V rámci kvalifikačného štúdia zas záujemcovia získavajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore vzdelania, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku. Žiaci môžu študovať odbory ako informačné technológie, grafik digitálnych médií, mechanik počítačových sietí, manažment regionálneho cestovného ruchu, hospodárska informatika či zubný technik. Štúdium trvá najmenej dva roky.

Ďalším druhom je špecializačné štúdium, ktoré trvá najmenej dva roky. Po jeho absolvovaní získa študent vyššie odborné vzdelanie a titul diplomovaný špecialista. V ponuke stredných škôl sa pre tento typ štúdia nachádzajú napríklad odbory daňové služby, vidiecka turistika, diplomovaný fyzioterapeut, modelárstvo a návrhárstvo odevov, grafika vizuálnych komunikácií či špeciálna pedagogika. Posledným druhom je vyššie odborné štúdium, ktoré trvá najmenej tri roky. Žiaci môžu navštevovať denné, externé alebo ako kombinované štúdium. Prijímacie skúšky sa uskutočnia počas posledných dvoch úplných augustových týždňov. Deň konania skúšky určí riaditeľ strednej školy.

Zdroj: TASR