Ivka študuje na Prešovskej univerzite v Prešove. Zamerala sa na učiteľstvo dejepisu a etickej výchovy. Počas praxe už čo-to zažila, a tak nám prezradila výhody a nevýhody svojho budúceho povolania.Poznáš názory ľudí, ktorí učiteľmi nie sú a napriek tomu toto povolanie kritizujú. Ako sa k nim staviaš a čo ťa motivuje, aby si študovala svoj odbor aj napriek negatívnym reakciám?

K takýmto typom názorov sa staviam skôr rezervovane, pretože ľudia majú tendenciu vo všetkom „mudrovať“ a to svoje si stoj čo stoj obhájiť. Ja sa do iných povolaní osobne nemiešam a ani nekritizujem, pretože sa v ich oblasti nepohybujem a som ten typ človeka, ktorý kritizuje až na základe vlastných skúseností. To, že nemám skúsenosti z iných povolaní ale neznamená, že nemám tú empatiu a neviem pochopiť problémy týkajúce sa živnostníkov, zdravotných sestier, invalidov a podobne.

(Zdroj: pixabay.com)
(Zdroj: pixabay.com)

Je mi ľúto ako súčasná spoločnosť vníma učiteľov, resp. ich prácu. Ak sa zamyslíme, tak učiteľ je po rodičovi hneď druhým vzorom pre žiaka, ktorého vzdeláva a hlavne aj vychováva. Každé povolanie má svoje pre a proti a tomu sa nevyhne ani učiteľstvo. Ak by nebol štrajk učiteľov, ale napríklad štrajk živnostníkov, tiež by tam bola ostrá kritika, prečo oni chcú lepšie podmienky a vyššie platy, čo je pochopiteľné. Preto nevidím ako dôvod, aby sa ľudia výberu študovať učiteľské povolanie mali vyhýbať.

Najväčšími motivátormi sú jednoznačne žiaci, a pre nich sa chce človek čoraz viac zlepšovať.

Učiteľstvo je povolanie, na ktorom sa dá popracovať a niečo meniť. Máme tu mnohých učiteľov, ktorí majú jasnú víziu ako zatraktívniť a inovovať výučbu a zapojiť zaujímavo do toho IT technológie, či rôzne iné metódy vo výučbe, v ktorých vidím šancu, aby sa zlepšilo postavenie a prestíž učiteľov v spoločnosti.

Čo bolo určujúcim podnetom, kedy si si povedala: „Áno, toto je to, čo chcem robiť“?

Už od útleho detstva som sa zvykla hrávať na učiteľku a imaginárnych žiakov. V obľube som mala ani nie tak výklad učiva, ale skúšanie žiakov. Postupne vekom som si všímala a hodnotila dobré a zlé vlastnosti mojich učiteľov a v duchu som si vravela, že určite raz chcem mať takú a takú vlastnosť a hovorievala som si, že chcem byť k svojim žiakom viac priateľská a zhovievavá, a vedieť sa priblížiť k ich problémom a záujmom, ale zároveň byť aj autoritou, čo je náročné.

(Zdroj: pixabay.com)
(Zdroj: pixabay.com)

Štrajk učiteľov je veľmi aktuálnou témou. Ako vnímaš problémy v školstve ty ako budúca učiteľka – ako jedna z nich?

Nie som z tých, ktorí si vo svojom povolaní všímajú iba pozitíva, ale hľadám aj negatíva. Veď v ktorom rezorte sa za krátky čas vystriedalo najviac ministrov? Práve v školstve. Negatív je viac než dosť. V prvom rade chýbajúca autorita učiteľov, početnosť, starnutie učiteľov, nízke platové ohodnotenie alebo na druhej strane vysoké požiadavky a nároky na učiteľov zo strany spoločnosti, nekvalifikovaní učitelia, korupcia, či prílišná byrokracia, preplnenosť tried, neustále meniace sa učebné plány a osnovy, ktoré sú niekedy chaotické. Všeobecne je súčasná doba náročná na flexibilitu učiteľa, jeho odbornosť, kompetencie a osobnostné charakteristiky, ktoré musí neustále rozvíjať.

Učiteľ je po rodičovi hneď druhým vzorom pre žiaka, ktorého vzdeláva a hlavne aj vychováva.

Máme tu učiteľov, ktorí nepochybne môžu byť odborníkmi vo svojom predmete, avšak im chýba patričný vzťah k deťom. Sú tu učitelia, ktorí učiť nechcú, ale nemajú inú možnosť. Ak si študent strednej školy dáva prihlášku na vysokú školu, tak učiteľstvo je poslednou možnosťou, že ak ma neprijmú na medicínu tak pôjdem za učiteľa. Preto by som navrhovala vyzdvihnúť prestíž učiteľskej profesie, pretože svoju vážnosť stráca aj preto, že je vo väčšine prípadov pri výbere vysokej školy poslednou z možností.

Ak si máš predstaviť svoju budúcnosť učiteľky, ako ju vidíš? Aké máš očakávania a obavy?

Mojou hlavnou obavou je skôr to, či sa po skončení vysokej školy zamestnám vo svojom odbore. Ak by som sa aj zamestnala ako učiteľka, tak sa vynárajú ďalšie otázky, či budem zvládať vzdelávať a súčasne aj vychovávať dnešnú mládež, či sa budem vedieť prispôsobiť ich požiadavkám. Aký štýl výučby zvoliť, či liberálny, alebo autoritatívny, ako ich motivovať, aby som ich pre svoj predmet nadchla, ak nie úplne tak aspoň čiastočne. Aké metódy výučby zvoliť, aby som v nich prebudila logické myslenie a obmedzila to encyklopedické biflenie sa faktov. Či spätná väzba bude pozitívna a podobne. Takýchto otázok a obáv mám viac, ale pevne verím, že postupne praxou získam na ne odpovede a zistím, čo na žiakov platí a čo nie.

(Zdroj: pixabay.com)
(Zdroj: pixabay.com)

Uveď príklady, kedy naozaj stálo za to vidieť, aká je práca učiteľa dôležitá a prospešná.

Z pedagogickej praxe mám len dobré až vtipné skúsenosti, ktoré ma motivujú, aby som sa zdokonaľovala nielen odborne, ale aj osobnostne. Na základnej a strednej škole som sa stretla len s pozitívnou spätnou väzbou. Potešilo ma, keď som vošla do triedy a už sa mi pár žiakov hlásilo na odpoveď, či dokonca si vynútili napísať písomku. Vidím na nich tú ochotu pomôcť mi s akýmikoľvek pomôckami na hodinu. Vtipné sú aj otázky žiakov základnej školy ohľadne súkromných záležitostí a tiež keď skúšajú moje nervy.

Učiteľstvo je poslednou možnosťou, že ak ma neprijmú na medicínu, tak pôjdem za učiteľa.

Potešujúce je aj to, že niektorých moje hodiny zaujali až natoľko, že našli tú odvahu a požiadali ma o priateľstvo na Facebooku, čo vyústilo do dilemy prijať či neprijať, kvôli potrebnému odstupu. Žiaci vedia veľmi pekne oceniť vašu snahu, ktorú ste do výučby vynaložili, či už úsmevom, alebo dokonca mi jeden vyhlásil, žeby som si zaslúžila diplom v kategórii Najpeckovejší učiteľ. Jednoznačne najväčšími motivátormi sú žiaci, a pre nich sa chce človek čoraz viac zlepšovať.

(Zdroj: pixabay.com)
(Zdroj: pixabay.com)

V čom podľa teba spočíva dôležitosť profesie učiteľa?

K tejto otázke je vhodný citát od Jana Amosa Komenského: „Skloniť sa treba k práci, čo dáva ľuďom chlieb. Hlbšie sa však treba skloniť k matkám, čo dali život deťom. Ale najhlbšie k učiteľom, čo z bytosti vychovali človeka, lebo ľahšie je vrch preniesť, rieku zahatať, prinútiť ju proti prúdu tiecť, ako vychovať človeka so srdcom a dušou ľudskou.“

Význam profesie učiteľa podľa mňa spočíva v tom, že učiteľ je nielen pedagógom, ale aj vychovávateľom, poradcom, psychológom, motivátorom, kamarátom, poslucháčom, utešiteľom a tak ďalej. Po rodičoch je práve učiteľ výrazným a dôležitým vzorom pre žiakov, ktorý nesie zodpovednosť za vzdelávanie a výchovu žiaka. Je nositeľom dobrých vlastností a mravných hodnôt, ktoré sa snaží vštepiť aj žiakom, teda on sám by nemal len vodu kázať a víno piť. Ďalším významom učiteľa je že pri správnom pôsobení dokáže poradiť pri výbere správneho povolania a následného uplatnenia v spoločnosti.

Stretla si sa počas štúdia s niečím negatívnym v pedagogickej oblasti?

Tým, že som zatiaľ len študentkou, tak by som našla pár medzier, ktoré vysoké školy prehliadajú. Nepochybujem o tom, že vysoká škola nás odborne a didakticky pripraví na učiteľské povolanie, ale akosi vynecháva riešenie praktických problémov, s ktorými sa učiteľ so svojimi žiakmi denno denne stretáva, od nedovoleného používania mobilov počas vyučovacej hodiny, arogancie, šikany, záškoláctva  alebo sociálnych sietí a mnoho ďalších. Bolo by dobré, aby sa takéto problémy otvorili počas seminárov, kde by následne budúci učitelia mohli diskutovať o ich riešeniach. Teraz je to žiaľ o tom, že učiteľ sa s takýmito problémami v praxi musí popasovať sám a ich riešenia nájsť za chodu.